فرایند امورات کمک کارشناس


فرایند امورات کمک کارشناس رشته کارشناسی  فن آوری اطلاعات سلامت

1- انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان جدید الورود

2- بررسی انتخاب واحد و رفع اشکالات آنان در حذف و اضافه ، حذف تکدرس در چارچوب تقویم دانشگاهی

3- انجام امور تحصیلی دانشجویان مهمان و مکاتبات مربوط به آنها

4- اعلام وضعیت دانشجویانی که ترک تحصیل کرده و یا اخراجی می باشند

5- ارسال برگ اخطاریه برای آن دسته از دانشجویانی که معدل نیمسال آنها از حد نصاب مقرر در آئین نامه کمتر باشد و دانشجو مشروط باشد .

6- انجام مکاتبات اداری مربوط به تغییر رشته،انتقال و یا انصراف دانشجویان

7-انجام امور اداری مربوط به دانشجویان فارغ التحصیل

8 -برگزاری امتحانات پایان ترم در دانشکده طبق مقررات آموزشی

9- انجام امور بایگانی کلیه دانشجویان دانشکده   

 


فرایندها

محتوای مرتبط