فرایند امورات مربوط به امور مالیعامل مدیر مالی دانشکده پیراپزشکی                                         

مشخصات فردی   

نام و نام خانوادگی: عالیه نایب زاده

داخلی: 1460

مستقیم: 33295713

حسابدار                                                                 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : ریحانه رجایی

داخلی: 1462

مستقیم : 33295713

حسابدار                                                                   

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : سحر سنچولی              

داخلی :1462

مستقیم : 33295713


فلوچارت تنظیم سند حسابداری و صدور چک

فرآیند تامین اعتبار اسناد ستاد

فرآیند تامین اعتبار درخواست وجه واحدهای تابعه

فرآیند واریز چک به حساب

شرح وظایف بایگانی 


فرایندها

 

 

محتوای مرتبط