فرایند امورات مربوط به کارشناسان آموزش

 

 

 فرایند امورات مربوط به کارشناس آموزش

-        اعلام تقویم دانشگاهی به دانشجویان در سایت دانشکده و بردهای آموزشی

-        انجام مراحل انتخاب واحد . حذف و اضافه ، حذف تکدرس

-        کنترل و رفع اشکالات مربوط به انتخاب واحد از طریق مکاتبه با شورای آموزشی و ...

-        برنامه ریزی کلاسی وامتحانی در دانشکده

-        انجام مکاتبات لازم جهت اعلام برنامه کلاسی ، امتحانی ، گواهی تدریس به کلیه اعضا هیئت علمی

-        اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی دانشکده

-        برگزاری امتحانات پایان ترم در دانشکده و نظارت جهت برگزاری آن  بدون تخلفات به صورت منظم