معرفی همکاران


پرسنل 

نام و نام خانوادگی : ماریا میرزاده

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

سمت : مسئول واحد فناوری اطلاعات (IT)

شماره داخلی:1466