فرایند امورات مربوط به کارگزینی

 کارگزین دانشکده پیراپزشکی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : گل محمد قنبرزهی

تلفن داخلی: 1465

شماره تماس: 33295713


فرایند امورات مربوط به کارگزینی

فرایند ارتقا رتبه خبره و عالی

فرایند ارتقاء اعضای هیات علمی

صدور حکم ارتقاء طبقه شغلی

فرایند استخدام نیروی انسانی


فرایندها

محتوای مرتبط