جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
علیرضا نخعی ریاست دانشکده 33295712 1467 دانشکده پیراپزشکی
رامین سراوانی معاونت تحقیقات و فناوری 1468 دانشکده پیراپزشکی
محمد بکائیان معاونت آموزشی 33295687 1454 دانشکده پیراپزشکی
افسانه کریمی مدیرگروه فناوری اطلاعات سلامت 1372 دانشکده پیراپزشکی
نسرین حسابی رئیس آموزش 33295712 1378 دانشکده پیراپزشکی
ماریا میرزاده مسئول IT 1466 دانشکده پیراپزشکی
افسانه کریمی هیات علمی گروه فناوری اطلاعات و سلامت 1368 دانشکده پیراپزشکی
جهانپور علیپور هیات علمی گروه فناوری اطلاعات و سلامت 1368 دانشکده پیراپزشکی
عیسی میر سمعی بصری 1396 دانشکده پیراپزشکی
اکبر پودینه واحد انتشارات 1456 دانشکده پیراپزشکی
طوبی راشکی کارگزینی 1386 دانشکده پیراپزشکی
مریم میر دبیرخانه 1384 دانشکده پیراپزشکی
محمد جواد نیکفرجام کارپرداز 1459 دانشکده پیراپزشکی
ریحانه رجایی حسابدار 1462 دانشکده پیراپزشکی
عالیه نایب زاده عامل اداره امور مالی 1460 دانشکده پیراپزشکی
اسدالله کیخایی مدیر گروه هوشبری 1376 دانشکده پیراپزشکی
سروش دبیری هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی 1381 دانشکده پیراپزشکی
ناصر کیخا مدیر گروه علوم آزمایشگاهی 1381 دانشکده پیراپزشکی
رضا حکیمی مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی - ریاست کتابخانه 1025 دانشکده پیراپزشکی
محمد پدرامی دفتر انبار 1469 دانشکده پیراپزشکی
حمید خاکسفیدی رئیس اداره امور عمومی 33295688 1465 دانشکده پیراپزشکی
علیرضا ایزدی مسئول دفتر ریاست دانشکده 1467 دانشکده پیراپزشکی
شهین نخعی زاده کارشناس آموزش 1380 دانشکده پیراپزشکی
فاطمه رضایی کمک کارشناس 33295712 1467 دانشکده پیراپزشکی
زهره نظامی کتابدار مسئول 1034 دانشکده پیراپزشکی
مهری نخعی کتابدار 1041 دانشکده پیراپزشکی
عباسعلی خراشادیزاده کتابدار 1041 دانشکده پیراپزشکی
زهره جعفری کتابدار 1041 دانشکده پیراپزشکی
زینب ستوده یزدی مدیر گروه رادیولوژی 1493
اکرم حسینی کارشناس آموزش 1380 دانشکده پیراپزشکی
مریم کیخا آریا کارشناس آموزش 1380 دانشکده پیراپزشکی
محسن نگینی بایگان امورمالی 1462 دانشکده پیراپزشکی
مریم کیخا آریا کارشناس آموزش 1380 دانشکده پیراپزشکی
اکرم حسینی کارشناس آموزش 1380 دانشکده پیراپزشکی
فاطمه وزیری مهر کارشناس EDO

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط