1400/06/29
خدمات دفاتر پیشخوان
خدمات دفاتر پیشخوان
خدمات دفاتر پیشخوان
1400/06/29
در مورد تدوین گزارش تصویر کلان و واقع بینانه از وضع موجود کشور
در مورد تدوین گزارش تصویر کلان و واقع بینانه از وضع موجود کشور
1400/06/29
در خصوص پژوهشگران برتر عرصه پدافند غیر عامل سال 1400
در خصوص پژوهشگران برتر عرصه پدافند غیر عامل سال 1400
1400/06/29
درخواست همکاری در برنامه ثبت بیماران دسترسی عروقی
درخواست همکاری در برنامه ثبت بیماران دسترسی عروقی
1400/06/27
اطلاع رسانی کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
اطلاع رسانی کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
1400/06/24
همکاری با بیمه سلامت(فراخوان پژوهشگر برگزیده )
همکاری با بیمه سلامت(فراخوان پژوهشگر برگزیده )
1400/06/21
برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز در پژوهش های علوم پزشکی
برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز در پژوهش های علوم پزشکی