1401/04/08
انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی
انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی
انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی
1401/04/08
اعلام سومین فراخوان طرح جوانه برنامه ملی گرنت فناوری
اعلام سومین فراخوان طرح جوانه برنامه ملی گرنت فناوری
1401/04/08
اعلام سومین فراخوان طرح جوانه برنامه ملی گرنت فناوری
اعلام سومین فراخوان طرح جوانه برنامه ملی گرنت فناوری
1401/04/08
دعوتنامه - روز 1401/04/8 لغایت 1401/04/10 ( اولین نمایشگاه دستاوردهای فناورانه شرکت های دانش بنیان و ....)
دعوتنامه - روز 1401/04/8 لغایت 1401/04/10 ( اولین نمایشگاه دستاوردهای فناورانه شرکت های دانش بنیان و ....)
1401/04/08
معرفی و اطلاع رسانی - مجله تازه های پژوهشی روان تنی- سراسر کشور
معرفی و اطلاع رسانی - مجله تازه های پژوهشی روان تنی- سراسر کشور
1401/04/08
اعلام حمایت ویژه از طرح های تحقیقاتی مشترک
اعلام حمایت ویژه از طرح های تحقیقاتی مشترک
1401/04/08
مشارکت و حمایت و اطلاع رسانی چهارمین کنگره علوم ومهندسی آب و فاضلاب استان قم 1 تا 3 آذر 1401
مشارکت و حمایت و اطلاع رسانی چهارمین کنگره علوم ومهندسی آب و فاضلاب استان قم 1 تا 3 آذر 1401