علی علی آبادی

عضوهیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت