افسانه کریمی

عضوهیئت علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت افسانه کریمی

عضوهیئت علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت

نام ونام خانوادگی : افسانه کریمی

دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت

 آدرس : زاهدان - میدان دکتر حسابی - بلوار جنت- پردیس دانشگاه علوم پزشکی

تلفن : 3435717-   0541


پست الکترونیک:

 k_afsaneh463@yahoo.com

 karimi_a@razi.tums.ac.ir

 

 آدرس سایت دانشکده پیراپزشکی http://pms.zaums.ac.ir

 

   دانلود : Afsaneh_Karimi_21784.pdf           حجم فایل 375 KB

محتوای مرتبط