معرفی رشته

رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی
Radiology technology  B.SC
مشخصات کلی

علوم پرتوشناسی یکی از شاخه های علوم پزشکی بوده و جایگاه ویژه ای در امر تشخیص و درمان بیماریها و سلامت انسان ها دارد و برنامه آموزشی این رشته در راستای تربیت کارشناسان پرتوشناسی با توانمندی مناسب جهت استفاده از فناوری های جدید در زمینه تصویربرداری پزشکی طراحی شده است هدف اصلی برنامه عبارت است از آماده سازی زمینه جهت کسب تجارب آموزشی و شایستگی های مورد نیاز در بخش های تصویربرداری پزشکی، روش های ساده و روشن رادیوگرافی، تکنیک های پیشرفته تصویربرداری از جمله ترموگرافی کامپیوتری، تصویربرداری با استفاده از تشدید مغناطیسی هسته اتم، فراصوت.
کارشناسان گروه :ویدا سرگزی و حسین جهانتیغ