مدیرگروه


مدیر گروه علوم ازمایشگاهی

نام ونام خانوادگی: سروش دبیری

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی

رتبه علمی: 

گروه آموزشی : مدیر گروه علوم ازمایشگاهی

محل کار: دانشکده پیراپزشکی  

پست الکترونیک : dabiri557@yahoo.com
   دانلود : cv_amozeshi_pazhoheshi_dr_dabiri.pdf           حجم فایل 22 KB