معرفی رشته


کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی
Laboratory . Sciences   B.SC
مشخصات کلی

رشته کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی شاخه ای از علوم پزشکی است که دانش آموختگان آن طی دوره آموزشی،علوم مربوط به تشخیص پزشکی را فرا گرفته تا بررسی آزمایشگاهی خون، دیگر معاینات و انساج بدن انسان طبق اصول علمی و روش های رایج تحت نظر کارشناسان ارشد و متخصصین مربوطه، به پزشکان در تشخیص بیماری، پیگیری درمان و حفظ سلامت افراد جامعه زیر نظر پاتولوژیست یا متخصص علوم آزمایشگاهی یاری می نمایند. اطلاعات و نتایج بدست آمده از این آزمایشات پزشک را در تشخیص بیماری، روند درمان و حفظ سلامت افراد جامعه یاری می دهد.