معرفی رشته


رشته کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هوشبری

Bachelor of science in anesthesia

مشخصات کلی


رشته کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هوشبری شاخه ای از علوم پزشکی (پیراپزشکی) است که در آن دانشجویان طی دوره آموزشی با اصول جدید روش ها، تجهیزات  وسایل بیهوشی به ویژه هوشبری در جراحی های تخصصی و فوق تخصصی مثل قلب، عروق بزرگ ، توراکس، مغز و اعصاب، پیوند اعضا و غیره آشنا شده و مراقبت از بیماران را در مراحل مختلف بیهوشی فرا   می گیرند. دانش آموختگان این رشته در مراکز آموزشی و درمانی به منظور کمک به متخصص بیهوشی در امر بیهوش ساختن، نگهداری و هوش آوری بیماران مراقبت از بیماران بستری در واحد مراقبتهای پس از بیهوشی با اتاق ریکاوری و سرویس کنترل درد حاد و در فوریتهای پزشکی تحت نظارت مستقیم پزشک متخصص بیهوشی ایفای نقش می نمایند.