گروه فناوری اطلاعات سلامت

Hospital Information System

 نام و تعریف رشته:
  1-کارشناسی پیوسته رشته فناوری اطلاعت سلامت B.Sc.) Health Information Technology)
فارغ التحصیلان این مقطع قادر خواهند بود تصدی و مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت را در کلیه موسسات ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به عهده گرفته و در زمینه ایجاد و اداره سیستم های اطلاعات سلامت با استفاده از فن آوری اطلاعات ایفای نقش نمایند.
۲- رسالت رشته:(Mission)
رسالت این رشته عبارت است از:
- تربیت افراد کارآزموده ای که بتوانند- تصدی و مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت مشتمل بر جمع آوری و پردازش داده ها ( سازماندهی، طبقه بندی و محاسبات آماری) و ذخیره سازی بازیابی اطلاعات
- تحلیل شاخص های بهداشتی
- مشارکت در کارشناسی، طراحی و پیاده سازی نظام Hospital Information System را به عهده بگیرند.
۳ – ارزشهای حاکم بر رشته: (Values)
با توجه به مبانی الهی و دینی در جامعه ما، ارزشهای اخلاقی و اعتقادی جزء لاینفک آموزش می باشد.
در همین راستا فارغ التحصیلان این رشته، صرفنظر از سن، جنس، رنگ، نژاد، فرهنگ و مذهب بیماران در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات بهداشتی درمانی گام برداشته و جهت ارتقا کیفیت درمان و دفاع از حقوق بیماران با تاکید بر محرمانگی، اطلاعات مراقبت بهداشتی ایشان را به نحو مطلوب سازماندهی و مدیریت می نمایند.
۴- چشم انداز: (Vision)
در ده سال آینده دانش آموختگان این رشته، نیروی مورد نیاز غالب مراکز بهداشتی درمانی و حوزه های ستادی آن را در کشور تامین و از نظر استانداردهای مدیریت اطلاعات در مقایسه با کشورهای منطقه بالاترین رتبه را کسب نمایند.
۵- اهداف کلی: (Aims)
هدف کلی این برنامه عبارت است از تربیت افراد کارآمدی که بتوانند در زمینه های زیر فعالیت داشته باشند.
۱- مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت مشتمل بر جمع آوری و پردازش داده ها ( سازماندهی، طبقه بندی و محاسبات آماری) و ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات
۲- تامین اطلاعات مورد نیاز جهت دفاع از حقوق بیمار/ مراجعه کننده، موسسات و کارکنان بهداشتی درمانی از طریق حفظ مستندات اطلاعات مراقبت بهداشتی
۳- تامین اطلاعات مورد نیاز به منظور بهره برداریها ی آموزشی، پژوهشی، خدماتی و آماری مرتبط به رشته های مختلف پزشکی
۴- بکارگیری فن آوری اطلاعات در حوزه مدیریت اطلاعات سلامت
۶- نقش های دانش آموختگان در نظام بهداشتی(Role definition):
دانش آموختگان این دوره دارای نقش های خدماتی، آموزشی، مدیریتی و پژوهشی می باشند.
۷- وظایف حرفه ای دانش آموختگان(Task Analysis):
1- وظایف آموزشی
الف- آموزش کارکنان مرتبط با بخش فناوری اطلاعات سلامت
ب- آموزش کارکنان جدید در زمینه روند گردش امور در بخش فناوری اطلاعات سلامت
۲- وظایف خدماتی
الف- تحلیل و سازماندهی اطلاعات و کدگذاری اطلاعات پزشکی بیماران در مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی و مطب ها
ب- کدگذاری مالی اطلاعات پزشکی( تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی) و تعیین مغایرت ها
ج- تحلیل شاخص های آمار بیمارستانی( مرگ و میر، بیماری، مالی و …) و ارائه به مدیران مربوط و کاربران مجاز
د- ارائه اطلاعات پزشکی به کاربران مجاز با رعایت موازین قانونی
ه- اجرای مصوبات مربوط به اطلاعات پزشکی بیماران
و- مشارکت در امور مربوط به خدمات ماشینی اطلاعات سلامت
ی- مشارکت در طراحی فرم های اطلاعات سلامت
۳- وظایف مدیریتی
الف- مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت
۴- وظایف پژوهشی
الف- انجام پژوهشهای کاربردی در حوزه سیستمهای اطلاعاتی بهداشت و درمان
ب- مشارکت در طراحی و جمع آوری اطلاعات پژوهشی در حوزه بهداشت و درمان
۸- استراتژی های کلی آموزشی:
استراتژی این برنامه تلفیقی از استراتژی استاد محور و دانشجو محور است. در این برنامه به این نکات توجه می شود.
۱- آموزش مبتنی بر نیازهای جامعه
۲- توجه به ارتباط صمیمانه و نزدیک اساتید با دانشجو
۳- تشویق و حمایت از مشارکت دانشجویان در طرح های پژوهشی
۴- توجه به روشها و فنون نوین آموزشی
۵- آموزش مبتنی بر وظایف حرفه ای و حل مشکلات سلامت جامعه و سازمانهای بهداشتی درمانی
۹- شرایط و نحوه پذیرش دانشجو:
از طریق آزمون سراسری دانشگاهها و بصورت متمرکز خواهد بود.
۱۰- رشته های مشابه در داخل از کشور:
وجود ندارد.
۱۱- رشته های مشابه در خارج از کشور:
Health Information Administration
Health Information Technology
12- مشخصات دوره:
نام دوره: کارشناسی پیوسته رشته فناوری اطلاعات سلامت
طول دوره: طول دوره و نظام آموزشی آن مطابق آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی می باشد.
نام درس و تعداد واحدهای درسی: تعداد کل واحدهای درسی این دوره ۱۳۰ واحد به شرح ذیل می باشد:
- دروس عمومی ۲۲ واحد
- دروس اختصاصی ۹۲ واحد
- کارآموزی در عرصه ۱۶ واحد
- مجموع ۱۳۰ واحد
منبع: شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی _ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی