كميته تحقيقات دانشجويي

كميته تحقيقات دانشجوييمعرفي کمیته تحقیقات دانشجویی:


ضرورت انجام کارهای تحقیقاتی در کلیه رشته های علوم در کشور بر هیچکس پوشیده نیست .در این راستا و در روندی که از سال 1370 در اغلب دانشگاههای علوم پزشکی کشور آغاز گشت مرکز پژوهش دانشجویان زاهدان نیز همگام و همراه با سایر نقاط کشور و از سال 1388 فعالیت خود را آغاز نمود . این مرکز که در واقع همان کمیته تحقیقات دانشجویی است و تحت نظارت معاونت - پژوهشی دانشگاه می باشد بر اساس اساسنامه موجود در جهت ارتقاء سطح علمی پژوهشی و تشویق و حمایت و سازماندهی فعالیتهای پژوهشی دانشجویان فعالیت می نماید و تغییر ساختار آموزشی به آموزشی پژوهشی و آموزش علوم مختلف از قبیل روش تحقیق ، کامپیوتر ، زبان ، مقاله نویسی و ... همچنین کوشش در بکار گیری آنها در امر تحقیق و فراهم آوردن امکانات و تسهیلات مورد نیاز به منظور اجرای پروژه های تحقیقات دانشجویی از دیگر وظایف این مرکز می باشد.

 آدرس سایت دانشکده پیراپزشکی http://pms.zaums.ac.ir


محتوای مرتبط