تقویم آموزشی دانشکده پیراپزشکی

تقویم آموزشی دانشکده پیراپزشکی

 

تقویم نیمسال دوم 93-92جهت اطلاع دانشجویان محترم دانشکده پیراپزشکی به شرح ذیل اعلام میگردد.


*
انتخاب واحداینترنتی ازتاریخ7/11/92لغایت11/11/92
*
انتخاب واحدباتاخیروپرداخت جریمه به مبلغ 100000ریال درتاریخ 13/11/92
*
انتخاب واحدباتاخیروپرداخت جریمه به مبلغ250000ریال درتاریخ 14/11/92
*
انتخاب واحدباتاخیروپرداخت جریمه به مبلغ450000ریال درتاریخ15/11/92
*
انتخاب واحدباتاخیروپرداخت جریمه به مبلغ600000ریال درتاریخهای 16و17/11/92
*
رفع اشکالات انتخاب واحددراداره آموزش دانشکده:شنبه12/11/92
*
تحویل پرینت انتخاب واحد پس ازتاییداستادراهنما:شنبه12/11/92


*
شروع کلاسهای نیمسال: شنبه12/11/92


*
حذف واضافه دودرس: شنبه26/11/92
*
حذف تنها یک درس نظری درصورت نداشتن غیبت درکلاس باتایید وامضاءاستاددرس درتاریخ دوشنبه 22/2/93
(
دانشجویان متقاضی حذف تکدرس می بایست فرم حذف تکدرس رایک هفته قبل ازتاریخ22/2/93ازاداره آموزش دریافت وپس از تاییدوامضاءاستاددرس درتاریخ 22/2/93به اداره آموزش تحویل نمایند).
*
پایان کلاسهای نیمسال:24/3/92

باتشکراداره آموزش دانشکده پیراپزشکی 11/10/92

 

 محتوای مرتبط