فعالیتهای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

فعالیتهای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی


فعالیتهای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی 


  1. تهیه و تدوین فرمت فایل ارائه پروپوزال و گزارش نهایی به همراه راهنمای تهیه آنها بررسی کلیه پروپوزال های ارائه شده به معاونت از نظر متدولوژی تحقیق قبل از ارائه آنها در شورای پژوهش که به بهبود کیفیت جلسات شورای پژوهش انجامیده است، بطوری که پروپوزالها در زمان ارائه از کمترین ایراد متدولوژی برخوردار بوده و تمرکز اعضای شورا بیشتر بر روی اصل موضوع و روش اجرای کار معطوف می شود. 
  2. بررسی فرم های داوری و برگزاری جلسه ای با حضور اعضای شورا جهت ارائه راهکار برای هر چه بهتر و سریعتر انجام شدن داوری ها
  3.  برگزاری جلسه شورای پژوهشی برای بررسی پروپوزال های تحقیقاتی

 

 آدرس سایت دانشکده پیراپزشکی http://pms.zaums.ac.ir

محتوای مرتبط