مسئول دفتر

مسئول دفتر


شرح وظایف مسئول دفتر دانشکده پیراپزشکی زاهدان

نام : علیرضا

نام خانوادگی: ایزدی زاد

تاریخ انتصاب : سال 1393


تلفن های تماس

تلفن داخلی : 1467                        تلفن مستقیم :33295712-054

شرح وظايف مسئول دفتر رياست

1- دريافت دستور و برنامه کار از رياست دانشكده

2- تهيه ليست درخواست کنندگان و تنظيم ساعات ملاقات آنها با رئيس دانشكده

3-  برقراري ارتباط تلفني رئيس دانشكده با داخل و خارج و بالعكس

4- آماده کردن پيشينه ها و پرونده هاي مربوط به کميسيونها ، نشستها و کميسيونهايي که در دفتر رئيس دانشكده تشكيل ميشود

5- آگاه کردن اعضاي شرکت کننده از نشستها و کميسيونهايي که در دفتر رئيس دانشكده تشكيل ميشود

6- راهنمايي ارباب رجوع رئيس دانشكده و هدايت آنها به واحدهاي مربوطه

7- تعيين وقت براي ارباب رجوع هایی که کارشان در واحد مربوطه انجام نشده

8- تهيه پيش نويس برخي از نامه هاي اداري و متن تلفنگرامها براي رئيس دانشكده برحسب ضرورت

9- انجام ديگرکارهاي محوله برابر دستور رئيس دانشكده