معرفی همکاران

 

 

 

مدیر EDO 

 

 

افسانه کریمی  : عضو هیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت   مدرک : دکتری مدیریت اطلاعات سلامت

.شماره تماس:18 -  33295715  داخلی 1368

Email:afsanehkarimi2014@gmail.com

 

کارشناس EDO

فریبا سرگل زائی  مدرک: لیسانس برنامه ریزی آموزشی      شماره تماس :33295712

Email:ali13285@yahoo.com