چارت سازمانی

چارت دانشکده پیراپزشکی

 

علیرضا نخعی
ریاست دانشکده

محمد بکائیان
معاونت آموزشی

فریبا میر
رئیس آموزش

فاطمه وزیری مهر
دبیرخانه
کارشناس آموزش

حمیرا خزاعی
کارشناس آموزش

فاطمه رضایی
کمک کارشناس

فریبا سرگلزایی
کارشناس EDO

گروه های آموزشی

اسدالله کیخایی
مدیر گروه هوشبری

سروش دبیری
مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

یوسف مهدی پور
مدیرگروه فناوری اطلاعات سلامت

رضا حکیمی
مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

رادیولوژی

مسئول اداره امتحانات

علی اکبر هاشمی
رئیس اداره امور عمومی
اداره امور عمومی

رامین سراوانی
معاونت تحقیقات و فناوری

ماریا میرزاده
کارشناسIT
مسئول IT , پژوهش

علیرضا ایزدی
منشی

معاون اداری مالی

کارگزین

گل محمد قنبرزهی
کارگزینی

سمیه شهرکی
عامل اداره امور مالی

اسماعیل بستانی
حسابدار

ریحانه رجایی
حسابدار

کارشناس آمار

کارشناس امور رفاه کارکنان

کارشناس امور فرهنگی

آموزش ضمن خدمت کارکنان

محمد علی طبسی
رئیس کتابخانه

زهره نظامی
کتابدار مسئول

مهری نخعی
کتابدار

عباسعلی خراشادیزاده
کتابدار

زهره جعفری
کتابدار


محتوای مرتبط