جستجو گر شماره تلفن

نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
علیرضا نخعی ریاست دانشکده 33295732 1380 دانشکده پیراپزشکی
رامین سراوانی معاونت تحقیقات و فناوری 33295731 1378 دانشکده پیراپزشکی
محمد بکائیان معاونت آموزشی 33295723 1375 دانشکده پیراپزشکی
یوسف مهدی پور مدیرگروه فناوری اطلاعات سلامت 1372 دانشکده پیراپزشکی
فریبا میر رئیس آموزش 33295712 1468 دانشکده پیراپزشکی
ماریا میرزاده کارشناسIT 1466 دانشکده پیراپزشکی
افسانه کریمی هیات علمی گروه فناوری اطلاعات و سلامت 1368 دانشکده پیراپزشکی
جهانپور علیپور هیات علمی گروه فناوری اطلاعات و سلامت 1368 دانشکده پیراپزشکی
لیلا عرفان نیا هیات علمی گروه فناوری اطلاعات و سلامت 1368 دانشکده پیراپزشکی
عیسی میر سمعی بصری 1396 دانشکده پیراپزشکی
محمد پودینه واحد انتشارات 1456 دانشکده پیراپزشکی
گل محمد قنبرزهی کارگزینی 33295713 1465 دانشکده پیراپزشکی
فاطمه وزیری مهر دبیرخانه 1387 دانشکده پیراپزشکی
محمد جواد نیکفرجام کارپرداز 1459 دانشکده پیراپزشکی
اسماعیل بستانی حسابدار 1462 دانشکده پیراپزشکی
ریحانه رجایی حسابدار 1462 دانشکده پیراپزشکی
سمیه شهرکی عامل اداره امور مالی 1460 دانشکده پیراپزشکی
اسدالله کیخایی مدیر گروه هوشبری 1376 دانشکده پیراپزشکی
سروش دبیری مدیر گروه علوم آزمایشگاهی 1381 دانشکده پیراپزشکی
ناصر کیخا هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی 1381 دانشکده پیراپزشکی
رضا حکیمی مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1025 دانشکده پیراپزشکی
محمد پدرامی دفتر انبار 1469 دانشکده پیراپزشکی
علی اکبر هاشمی رئیس اداره امور عمومی 33295713 1454
علیرضا ایزدی منشی 1380 دانشکده پیراپزشکی
حمیرا خزاعی کارشناس آموزش 1467 دانشکده پیراپزشکی
فاطمه رضایی کمک کارشناس 33295712 1467 دانشکده پیراپزشکی
زهره نظامی کتابدار مسئول 1034 دانشکده پیراپزشکی
مهری نخعی کتابدار 1041 دانشکده پیراپزشکی
عباسعلی خراشادیزاده کتابدار 1041 دانشکده پیراپزشکی
زهره جعفری کتابدار 1041 دانشکده پیراپزشکی
محمد علی طبسی رئیس کتابخانه 1025 دانشکده پیراپزشکی
زینب ستوده یزدی 1493
فریبا سرگلزایی ;hvakhs
فریبا سرگلزایی کارشناس EDO 1386 دانشکده پیراپزشکی

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط