شوراها و کمیته ها

شوراها و کمیته های دانشکده پیراپزشکی

شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکیاعضاء شورا:

دکتر علیرضا نخعی رئیس دانشکده پیراپزشکی

دکتر محمد بکائیان  معاون آموزشی، مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

خانم افسانه کریمی مدیر گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت

اسد ا.. کیخایی: مدیر گروه هوشبری

آقای رضا حکیمی مدیر گروه کتابداری

خانم فریبا میر دبیر شورا

شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی


 اعضاء شورا:

دکتر علیرضا نخعی رئیس دانشکده پیراپزشکی

دکتر محمد بکائیان  معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

دکتر رامین سراوانی معاون تحقیقات و فن اوری دانشکده پیراپزشکی

دکتر یوسف مهدی پور مدیر گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت

دکتر سروش دبیری مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

اقای غلامحسین سرگزی مدیر گروه هوشبری

آقای جهانپور علیپور هیات علمی گروه فن آوری اطلاعات سلامت

آقای رضا حکیمی مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 


  آدرس سایت دانشکده پیراپزشکی http://pms.zaums.ac.irمحتوای مرتبط