معاونت آموزشی

Bokaeian.m @gmail.com


معاونت آموزشی دانشکده پیراپزشکی

نام و نام خانوادگی : محمد بکائیان

مدرک تحصیلی : دکتری باکتری شناسی پزشکی

رتبه علمی : استاد

آدرس : زاهدان – میدان دکتر حسابی – بلوار جنت- پردیس دانشگاه علوم پزشکی

فاکس:  3425732-0541

تلفن : 3425723-0541

Bokaeian.m @gmail.com پست الکترونیک :


 آدرس سایت دانشکده پیراپزشکی http://pms.zaums.ac.ir

   دانلود : CURRICULUM_VITAE.doc           حجم فایل 628 KB