1399/04/16
فرمت سوالات و فرمت پاسخانه جهت آزمونهای الکترونیک پایان ترم
فرمت سوالات و فرمت پاسخانه جهت آزمونهای الکترونیک پایان ترم
فرمت سوالات و فرمت پاسخانه جهت آزمونهای الکترونیک پایان ترم
1399/04/14
گروه های هدف تشخیص آزمایشگاهی در موارد سرپایی مشکوک به کووید 19
گروه های هدف تشخیص آزمایشگاهی در موارد سرپایی مشکوک به کووید 19
1399/04/14
وبینار های آموزشی مالکیت فکری در حوزه سلامت - مرداد ماه 1399
وبینار های آموزشی مالکیت فکری در حوزه سلامت - مرداد ماه 1399
1399/04/14
اپیدمی ویروس کورونا 2019: گزارش عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری ستاد وزارت بهداشت (به روزشده تا ۱۰ تیر)
اپیدمی ویروس کورونا 2019: گزارش عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری ستاد وزارت بهداشت (به روزشده تا ۱۰ تیر)
1399/04/14
نامه کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی سال 99
نامه کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی سال 99
1399/04/14
ارسال برنامه زمانبندی جهت حضور پرسنل شاغل در ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه جهت ثبت چهره در دستگاه حضور و غیاب
ارسال برنامه زمانبندی جهت حضور پرسنل شاغل در ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه جهت ثبت چهره در دستگاه حضور و غیاب
1399/04/14
برنامه جذب دستیار پژوهش
برنامه جذب دستیار پژوهش