1399/07/19
درخواست اطلاع رسانی وبینار بین المللی ارگونومی 1399//
درخواست اطلاع رسانی وبینار بین المللی ارگونومی 1399//
درخواست اطلاع رسانی وبینار بین المللی ارگونومی 1399//
1399/07/19
در خصوص راه اندازی مرکز تحقیقات "دخانیات و سلامت"
در خصوص راه اندازی مرکز تحقیقات "دخانیات و سلامت"
1399/07/19
اطلاع رسانی- کسب رتبه علمی – پژوهشی - مرکز تحقیقات فن‌آوری پروتئین-99-
اطلاع رسانی- کسب رتبه علمی – پژوهشی - مرکز تحقیقات فن‌آوری پروتئین-99-
1399/07/13
در خصوص ارسال پوستر هشتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران از تاریخ 25 الی 27 آذرماه سال جاری
در خصوص ارسال پوستر هشتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران از تاریخ 25 الی 27 آذرماه سال جاری
1399/07/13
فراخوان دریافت مقاله مجله بین رشته ای دین و سلامت ابن سینا
فراخوان دریافت مقاله مجله بین رشته ای دین و سلامت ابن سینا
1399/07/13
فراخوان ارسال مقاله به مجله پسته و سلامت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
فراخوان ارسال مقاله به مجله پسته و سلامت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
1399/07/09
اطلاع رسانی درخصوص برگزاری وبینار اخلاق تخلفات متداول و شایع در مراحل مختلف پژوهش در ایران
اطلاع رسانی درخصوص برگزاری وبینار اخلاق تخلفات متداول و شایع در مراحل مختلف پژوهش در ایران