1398/03/25
نیاز و عدم نیاز مقالات به کد اخلاق
نیاز و عدم نیاز مقالات به کد اخلاق
نیاز و عدم نیاز مقالات به کد اخلاق
1398/03/25
سیاست‌های پژوهشی در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش‌"" بخشنامه""
سیاست‌های پژوهشی در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش‌"" بخشنامه""
1398/03/18
اعلام زمان شروع و ختم پذیرش خلاصه مقالات بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
اعلام زمان شروع و ختم پذیرش خلاصه مقالات بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
1398/03/18
فراخوان انتخاب اعضای حقیقی کمیسیونهای تخصصی شورای عالی عتف
فراخوان انتخاب اعضای حقیقی کمیسیونهای تخصصی شورای عالی عتف
1398/03/18
جذب دانشجوی دکتری پژوهشی
جذب دانشجوی دکتری پژوهشی
1398/03/18
بخشنامه درخصوص میکروسکوپ عبوری TEM در راستای حمایت از توسعه بازار شرکت های دانش بنیان
بخشنامه درخصوص میکروسکوپ عبوری TEM در راستای حمایت از توسعه بازار شرکت های دانش بنیان
1398/03/18
علام آمادگی مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی دانشگاه جهت تولید//
علام آمادگی مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی دانشگاه جهت تولید//