1398/04/09
تقویم برگزاری آزمون مصاحبه، دستورالعمل و فرم مصاحبه آزمون دکتری تخصصی پژوهشی 99-98
تقویم برگزاری آزمون مصاحبه، دستورالعمل و فرم مصاحبه آزمون دکتری تخصصی پژوهشی 99-98
تقویم برگزاری آزمون مصاحبه، دستورالعمل و فرم مصاحبه آزمون دکتری تخصصی پژوهشی 99-98
1398/04/09
فراخوا ن پذیرش دانشجوی MPH
فراخوا ن پذیرش دانشجوی MPH
1398/04/04
رعایت اخلاق در پژوهش های حیوانی- دانشگاهها
رعایت اخلاق در پژوهش های حیوانی- دانشگاهها
1398/04/04
معرفی دوره مجازی آموزش پژوهش
معرفی دوره مجازی آموزش پژوهش
1398/04/01
اطلاع رسانی کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا 98
اطلاع رسانی کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا 98
1398/04/01
فراخوان مرحله اول طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت سال 98
فراخوان مرحله اول طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت سال 98
1398/04/01
لغو برگزاری اولین سمپوزیوم بانک سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی مورخ 30/3/98
لغو برگزاری اولین سمپوزیوم بانک سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی مورخ 30/3/98