1398/02/29
پذیرش دانشجوی دکتری پ‍ژوهشی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پذیرش دانشجوی دکتری پ‍ژوهشی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پذیرش دانشجوی دکتری پ‍ژوهشی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
1398/02/25
تفاهم نامه منعقده با هتل 4 ستاره امیران نیشابور جهت اعضاء هیات علمی
تفاهم نامه منعقده با هتل 4 ستاره امیران نیشابور جهت اعضاء هیات علمی
1398/02/21
کارگاه اصول بیوانفورماتیک چهارشنبه 98/2/25
کارگاه اصول بیوانفورماتیک چهارشنبه 98/2/25
1398/02/16
اولویت های پژوهشی فراخوان چهارم مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر)
اولویت های پژوهشی فراخوان چهارم مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر)
1398/02/07
گسترش تعاملات علمی تحقیقاتی با کشور سوئیس
گسترش تعاملات علمی تحقیقاتی با کشور سوئیس
1398/02/03
تسویه حساب طرحهای تحقیقاتی هیات علمی و پژوهشگران
تسویه حساب طرحهای تحقیقاتی هیات علمی و پژوهشگران
1398/01/31
برگزاری مجامع عمومی تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه
برگزاری مجامع عمومی تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه