1397/08/19
اولویت های پژوهشی در برنامه های سلامت نوزادان و کودکان
اولویت های پژوهشی در برنامه های سلامت نوزادان و کودکان
اولویت های پژوهشی در برنامه های سلامت نوزادان و کودکان
1397/08/13
در مورد خودداری از چاپ کتاب با برگه های کلاسه و رنگی جهت مستندسازی عملکرد
در مورد خودداری از چاپ کتاب با برگه های کلاسه و رنگی جهت مستندسازی عملکرد
1397/08/13
اطلاع رسانی درخصوص اهدای جایزه دانشمند جوان یونسکو برای سال 2019
اطلاع رسانی درخصوص اهدای جایزه دانشمند جوان یونسکو برای سال 2019
1397/08/12
برگزاری کارگاه آموزشی غیر حضوری پدافند غیر عامل
برگزاری کارگاه آموزشی غیر حضوری پدافند غیر عامل
1397/08/02
برگزاری وبینار مدیریت و کنترل عفونت های منتقله از خون با اولویت هپاتیت های ویروسی/ معاونت های دانشگاه
برگزاری وبینار مدیریت و کنترل عفونت های منتقله از خون با اولویت هپاتیت های ویروسی/ معاونت های دانشگاه
1397/08/01
جشنواره کشوری پیشگیری از سوانح و حوادث
جشنواره کشوری پیشگیری از سوانح و حوادث
1397/08/01
فراخوان دریافت مقاله
فراخوان دریافت مقاله