1397/04/31
اطلاع رسانی پوستر مربوط به دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران
اطلاع رسانی پوستر مربوط به دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران
اطلاع رسانی پوستر مربوط به دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران
1397/04/19
فلوشیپ بنیاد دکتر شوشا در سال 2019 میلادی
فلوشیپ بنیاد دکتر شوشا در سال 2019 میلادی
1397/04/17
ابلاغ استانداردهای خدمات به همراه راهنمای تجویز خدمات پزشکی هسته ای
ابلاغ استانداردهای خدمات به همراه راهنمای تجویز خدمات پزشکی هسته ای
1397/04/17
ابلاغ استانداردهای خدمات به همراه راهنمای تجویز گروه طب هوا ، فضا و زیر سطحی
ابلاغ استانداردهای خدمات به همراه راهنمای تجویز گروه طب هوا ، فضا و زیر سطحی
1397/04/12
پیرو معرفی اختراعات برجسته حوزه سلامت جهت بررسی در بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
پیرو معرفی اختراعات برجسته حوزه سلامت جهت بررسی در بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
1397/04/11
فراخوان گرنت سرمایه اولیه: همکاری تحقیقاتی سوئیس با ایران
فراخوان گرنت سرمایه اولیه: همکاری تحقیقاتی سوئیس با ایران
1397/04/11
دعوت حضور در اولین کنگره دیابت شهری در تاریخ های 15و 16 شهریور ماه در تهران
دعوت حضور در اولین کنگره دیابت شهری در تاریخ های 15و 16 شهریور ماه در تهران