1398/07/01
سمینار یک روزه هموویژیلانس و مدیریت خون بیمار با امتیاز بازآموزی
سمینار یک روزه هموویژیلانس و مدیریت خون بیمار با امتیاز بازآموزی
سمینار یک روزه هموویژیلانس و مدیریت خون بیمار با امتیاز بازآموزی
1398/07/01
درخواست تکمیل فرم پیوست مبنی بر اعلام انتخاب پژوهشگر برگزیده تا تاریخ 30/7
درخواست تکمیل فرم پیوست مبنی بر اعلام انتخاب پژوهشگر برگزیده تا تاریخ 30/7
1398/07/01
در خصوص تمدید مهلت پذیرش اسناد
در خصوص تمدید مهلت پذیرش اسناد
1398/07/01
فراخوان حمایت از رساله های دکتری مرتبط به حوزه سلول های بنیادی وپزشکی باز ساختی
فراخوان حمایت از رساله های دکتری مرتبط به حوزه سلول های بنیادی وپزشکی باز ساختی
1398/07/01
در خصوص اقلام خوراکی و اساسی
در خصوص اقلام خوراکی و اساسی
1398/07/01
اعلام شماره حساب جدید کمیسیون پزشکی
اعلام شماره حساب جدید کمیسیون پزشکی
1398/07/01
بیمه تکمیلی کارکنان شاغل
بیمه تکمیلی کارکنان شاغل