1398/01/31
برگزاری مجامع عمومی تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه
برگزاری مجامع عمومی تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه
برگزاری مجامع عمومی تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه
1398/01/31
هماهنگی جهت اجرای طرح
هماهنگی جهت اجرای طرح
1398/01/26
اطلاع رسانی بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن - تبریز در تاریخ 1/6/98 لغایت 3/6/98
اطلاع رسانی بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن - تبریز در تاریخ 1/6/98 لغایت 3/6/98
1398/01/24
تقویم مهمانی وانتقال نیمسال اول 99-98
تقویم مهمانی وانتقال نیمسال اول 99-98
1397/12/19
فراخوان پذیرش داوطلبین هیئت علمی پژوهشی جهت گذراندن دوره تعهد خدمت به دانشگاههای علوم پزشکی کشور
فراخوان پذیرش داوطلبین هیئت علمی پژوهشی جهت گذراندن دوره تعهد خدمت به دانشگاههای علوم پزشکی کشور
1397/12/18
اطلاع رسانی حقوق شهروندی
اطلاع رسانی حقوق شهروندی
1397/12/15
برگزاری دوره MPH پژوهشگر بالینی
برگزاری دوره MPH پژوهشگر بالینی