1399/12/09
نسخه نهایی اولویت های پژوهشی در خصوص کووید-19 کشور
نسخه نهایی اولویت های پژوهشی در خصوص کووید-19 کشور
نسخه نهایی اولویت های پژوهشی در خصوص کووید-19 کشور
1399/12/09
فراخوان جذب مقاله برای مجله Scientific journal of Iranshahr University of Medical Sciences
فراخوان جذب مقاله برای مجله Scientific journal of Iranshahr University of Medical Sciences
1399/12/09
برگزاری وبینار آموزشی scopus در تاریخ10/12/1399
برگزاری وبینار آموزشی scopus در تاریخ10/12/1399
1399/12/09
اطلاع رسانی در خصوص فراخوان ارسال مقالات حوزه کووید-19 به مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران
اطلاع رسانی در خصوص فراخوان ارسال مقالات حوزه کووید-19 به مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران
1399/12/09
کارگاه مجازی تحت عنوان ؟آشنایی با فرایند داوری طرح های نو اورانه
کارگاه مجازی تحت عنوان ؟آشنایی با فرایند داوری طرح های نو اورانه
1399/12/09
اولین همایش بین المللی کووید 19 و نظام سلامت(دانشگاه علوم پزشکی زنجان)
اولین همایش بین المللی کووید 19 و نظام سلامت(دانشگاه علوم پزشکی زنجان)
1399/12/09
فراخوان طرح های تحقیقاتی با موضوع سکته مغزی
فراخوان طرح های تحقیقاتی با موضوع سکته مغزی