1397/12/04
بخشنامه فراخوان مشارکت صندوق پژوهشی و فناوری فن آفرین سلامت مرکزی
بخشنامه فراخوان مشارکت صندوق پژوهشی و فناوری فن آفرین سلامت مرکزی
بخشنامه فراخوان مشارکت صندوق پژوهشی و فناوری فن آفرین سلامت مرکزی
1397/12/04
فراخوان مرحله دوم طرح های پژوهشی 1397
فراخوان مرحله دوم طرح های پژوهشی 1397
1397/12/04
فراخوان موضوعی ( شورای راهبردی طب عمومی کشور )
فراخوان موضوعی ( شورای راهبردی طب عمومی کشور )
1397/11/15
مجوزهای رسمی دفتر مشاوره شغلی و کاریابی بین المللی آرمان ماندگار
مجوزهای رسمی دفتر مشاوره شغلی و کاریابی بین المللی آرمان ماندگار
1397/11/06
دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
1397/11/06
هفتمین جشنواره حکیم جورجانی
هفتمین جشنواره حکیم جورجانی
1397/11/06
صورتجلسه اولین جلسه هم اندیشی تکمیل فرم کاربست
صورتجلسه اولین جلسه هم اندیشی تکمیل فرم کاربست