1397/11/15
مجوزهای رسمی دفتر مشاوره شغلی و کاریابی بین المللی آرمان ماندگار
مجوزهای رسمی دفتر مشاوره شغلی و کاریابی بین المللی آرمان ماندگار
مجوزهای رسمی دفتر مشاوره شغلی و کاریابی بین المللی آرمان ماندگار
1397/11/06
دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
1397/11/06
هفتمین جشنواره حکیم جورجانی
هفتمین جشنواره حکیم جورجانی
1397/11/06
صورتجلسه اولین جلسه هم اندیشی تکمیل فرم کاربست
صورتجلسه اولین جلسه هم اندیشی تکمیل فرم کاربست
1397/11/06
معرفی تجهیزات تولید شده توسط گروه پیشران نورواپتیک برای استفاده محققان علوم اعصاب شناختی
معرفی تجهیزات تولید شده توسط گروه پیشران نورواپتیک برای استفاده محققان علوم اعصاب شناختی
1397/11/06
گزارش ماهانه مستندسازی علمی آثار تحریم های ظالمانه آمریکا به عنوان یکی از اولویت های پژوهشی
گزارش ماهانه مستندسازی علمی آثار تحریم های ظالمانه آمریکا به عنوان یکی از اولویت های پژوهشی
1397/10/08
فراخوان گرنت مشترک مؤسسه نیماد با وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان (BMBF)- دی ماه 97
فراخوان گرنت مشترک مؤسسه نیماد با وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان (BMBF)- دی ماه 97