1397/02/29
برگزاری دوره ها و آزمون های عمومی و اختصاصی گروه علوم پزشکی
برگزاری دوره ها و آزمون های عمومی و اختصاصی گروه علوم پزشکی
برگزاری دوره ها و آزمون های عمومی و اختصاصی گروه علوم پزشکی
1397/02/26
انتشارات بین المللی کوثر مبنی بر ارائه خدمات زبان به صورت متمرکز برای اعضای هیات علمی دانشگاهها و مجلات علمی کشور
انتشارات بین المللی کوثر مبنی بر ارائه خدمات زبان به صورت متمرکز برای اعضای هیات علمی دانشگاهها و مجلات علمی کشور
1397/02/24
برگزاری "سومین گردهمایی بین المللی و هفتمین سمینار سراسری ایدز"
برگزاری "سومین گردهمایی بین المللی و هفتمین سمینار سراسری ایدز"
1397/02/24
برگزاری کنگره بین المللی سلامت برای صلح
برگزاری کنگره بین المللی سلامت برای صلح
1397/02/24
صندوق علمی مشترک راه ابریشم SRSF
صندوق علمی مشترک راه ابریشم SRSF
1397/02/23
برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشکده پیراپزشکی 97/2/23
برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشکده پیراپزشکی 97/2/23
1397/02/23
برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشکده پیراپزشکی 97/2/23
برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشکده پیراپزشکی 97/2/23