1398/08/11
بخشنامه : اطلاع رسانی مناسب در سطح دانشگاه بمنظور جمع آوری اطلاعات پروژه های منجر به تولید آزمایشگاهی
بخشنامه : اطلاع رسانی مناسب در سطح دانشگاه بمنظور جمع آوری اطلاعات پروژه های منجر به تولید آزمایشگاهی
بخشنامه : اطلاع رسانی مناسب در سطح دانشگاه بمنظور جمع آوری اطلاعات پروژه های منجر به تولید آزمایشگاهی
1398/08/11
نمایشگاه نیازمندی های فناوری و واردات صنایع استان هرمزگان 20 الی 23 بهمن ماه
نمایشگاه نیازمندی های فناوری و واردات صنایع استان هرمزگان 20 الی 23 بهمن ماه
1398/08/04
فراخوان اولویت های تحقیقاتی سال 1398
فراخوان اولویت های تحقیقاتی سال 1398
1398/08/04
فراخوان حمایت از طرح های مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی
فراخوان حمایت از طرح های مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی
1398/08/04
تمدید مهلت ارسال رساله های دکتری مرتبط به حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
تمدید مهلت ارسال رساله های دکتری مرتبط به حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
1398/08/04
تمدید مهلت ثبت نام بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی تا تاریخ 1398/8/10
تمدید مهلت ثبت نام بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی تا تاریخ 1398/8/10
1398/08/04
ارایه گزارش پژوهشگاههای ملی کشور از دفتر معاون اول رئیس جمهور
ارایه گزارش پژوهشگاههای ملی کشور از دفتر معاون اول رئیس جمهور