1398/11/01
اطلاع رسانی آخرین مهلت پرداخت حق التشویق مقالات 2018
اطلاع رسانی آخرین مهلت پرداخت حق التشویق مقالات 2018
اطلاع رسانی آخرین مهلت پرداخت حق التشویق مقالات 2018
1398/11/01
پانزدهمین شماره نشریه «دانش سلامت و دین»- معاونان محترم آموزشی دانشگاه ها
پانزدهمین شماره نشریه «دانش سلامت و دین»- معاونان محترم آموزشی دانشگاه ها
1398/10/29
اطلاع رسانی درخصوص برگزاری اولین مدرسه زمستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
اطلاع رسانی درخصوص برگزاری اولین مدرسه زمستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1398/10/29
درخصوص کمک رسانی به سیل زده ها
درخصوص کمک رسانی به سیل زده ها
1398/10/29
برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی
برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی
1398/10/23
در خصوص پرداخت تسهیلات مرابحه طرح (2و1)
در خصوص پرداخت تسهیلات مرابحه طرح (2و1)
1398/10/23
اولویتهای پژوهشی
اولویتهای پژوهشی